Wilkins Story

Wilkins Cleanser ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2015 มีความประสงค์ในการจัดหา และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับการทำความสะอาด และดูแลรองเท้า เพื่อตอบโจทย์การดูแลอย่างถูกต้อง และถูกวิธี เนื่องจากนับวันรองเท้าจะมีความจำเพาะในการดูแลที่ยาก และมากขึ้นเพราะจำนวนรุ่น หรือยี่ห้อรองเท้าที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ชนิด หรือวัสดุที่นำมาผลิตตัวรองเท้ามีความหลากหลาย ดังนั้นบริษัท Wilkins Cleanser จำกัดไม่เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้าชั้นนำ แต่ยังคอยให้คำแนะนำ และบริการดูแลรองเท้าเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจ ในการดูแล เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรองเท้า